top of page

Terület- és településfejlesztés

A területfejlesztés korábbi rendszerében számos, a jövő tervezését szolgáló regionális, kistérségi és települési stratégiai dokumentumot készítettünk, vagy részt vettünk ilyen dokumentumok készítésében. A területfejlesztés rendszerének megváltozása következtében ez az utóbbi évtizedben nagyrészt a településfejlesztésre koncentrálódik.

Helyzetfeltáró dokumentumok, forgatókönyvek (scenariók), településfejlesztési koncepciók (TFK), integrált településfejlesztési stratégiák (ITS) készítésében több évtizedes gyakorlattal rendelkezünk. A TOP Plusz keretében ez kiegészült Fentartható Városfejlesztési Stratégiák (FVS) kidolgozásával is.

A településfejlesztés keretében számos rész- és szakstratégiai dokumentum is kikerült a kezünk alól (akcióterületi tervek, településmarketing, oktatási, szociális, turisztikai, lakásgazdálkodási stb. koncepciók, stratégiák).

Azok a települések, amelyek számára stratégiai alapdokumentumot készítünk, szívesen dolgoznak velünk évtizedes tartóssággal is, mivel munkánk során magunkévá tesszük a „hely szellemét”, képesek vagyunk helybeliként gondolkodni és dolgozni, miközben elősegítjük a stratégiai szemlélet, a modernizáció és a környezetközpontúság térnyerését a vezetők és a lakosság gondolkodásában

Gazdaságfejlesztés

A gazdaságfejlesztésre nagy felelősség nehezedik a jelenlegi és az előttünk álló időszakban, ami az elérhető pályázati források terén is megnyilvánul.

Társadalmi felelősségvállalás

A gazdaságfejlesztésben cégünk részben a vezetők társadalmi szervezetekben (Pécs-baranyai Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságfejlesztéssel foglakozó bizottságai, Vállalkozók Országos Szövetsége Női Tagozat, SEED Alapítvány, BNI) körében kifejtett aktivitásával érintett, másrészt a vállalkozások számára végzünk szolgáltatásokat.

 

Gazdaságfejlesztés stratégiai keretek között

A gazdasági stratégia-alkotás és a gazdaságfejlesztés stratégiai szemlélete két fő területen jelenik meg munkáinkban:

  • a közszféra számára készített stratégiai dokumentumok – jellemzően a komplex terület- és településfejlesztési stratégiák egyik fő blokkjaként, valamint önálló gazdaságfejlesztési programként

  • gazdasági vállalkozások és gazdaság-és vállalkozásfejlesztést, innovációt támogató vállalkozások, szervezetek (ipari parkok, innovációs központok, inkubátorházak) stratégiai dokumentumaiként.

Projektgenerálás, projektkatalógus, pályázat és projektmenedzsment

 

A stratégiák konkrét beavatkozásokra történő lebontását, projektkatalógusok kidolgozását tipikusan a településfejlesztési és általában a középtávú stratégiák kidolgozásának kötelező részeként végezzük. A projektgenerálás terén nem csak a kreativitást tartjuk fontosnak. Célunk, hogy a kulcsprojektek révén felépítsük a stratégia gerincét, mellyel markáns elmozdulást lehet elérni a stratégiai célok elérése érdekében.

Humán közszolgáltatások, humán erőforrásfejlesztés

A területfejlesztés és a településfejlesztés terén munkánk jelentékeny részét töltötték ki a humán közszolgálatások terén végzett feladatok. Elsősorban az oktatási és a szociális ágazatban készítettünk stratégiai dokumentumokat, pályázatokat, pályázatok megalapozását szolgáló tanulmányokat, valamint végeztünk több évig tartó humán pályázatok megvalósítását szolgáló programozási feladatokat.

Munkáink közül a legnagyobb területi hatású a Dél-dunántúli Régió Humán Közszolgáltatási Stratégiájának részeként az oktatási stratégia kidolgozása és a négy szakterület (oktatás, egészségügy, kultúra, szociális ellátás) szakmai koordinációjában való részvétel volt. Részt vettünk egyetemi duális képzési program kidolgozásában, szociális tervezési koncepciókat, járási foglalkoztatási, humán erőforrás-fejlesztési, szakképzés-fejlesztési koncepciókat, lakásgazdálkodási koncepciót készítettünk.

Turizmusfejlesztés

A turizmus fejlesztése - sajátos jellemzői kapcsán - a terület- és településfejlesztési dokumentumok körében rendszerint külön címet, fejezetet alkot, még olyan települések esetében is, melyek eddig nem a látogatottságukról voltak ismertek. Ennek oka, hogy a turizmus töretlenül fejlődő ágazat, melyre fejleszthető területként, kitörési pontként tekintenek a vezetők. Megalapozza várakozásukat, hogy a településképi dokumentumok és az értéktárak kidolgozása felhívta a figyelmet azokra a helyi értékekre, lehetőségekre, melyekre turizmusforgalmat lehet alapozni. Munkánk fő jellemzője, hogy nem csak egyedi attrakciókban, hanem koncepciókban, összefűzött értékláncban gondolkodunk. Helyi társadalomfejlesztési, településfejlesztési, településképi, szinergikus attrakció-fejlesztési összefüggésekre alapozott projektfolyamatokat építünk fel. A folyamatok reálisan megvalósítható lépésekből állnak, amelyek közép- hosszú távon markáns fejlődést képesek generálni a településfejlesztés és a turizmusforgalom terén.

bottom of page